Transitie wat is het

In het regeerakkoord 2010 heeft de regering afgesproken het jeugdstelsel ingrijpend te veranderen.
Waar eerst de jeugdzorg een gedeelde taak voor het Rijk, de provincies en de gemeenten was, is de doelstelling om op 1 januari 2015 al deze verantwoordelijkheden over te hevelen naar de gemeenten.

De reden voor de verantwoordelijkheden aan de gemeenten te geven is dat het stelsel niet goed functioneerde.
Er staat een te grote druk op gespecialiseerde jeugdzorg en er zijn te veel verschillende bestuurslagen, verantwoordelijkheden, wetgeving, en financieringsmodellen. Dit samen zorgde voor een stijging in de kosten.
Om een einde te maken aan deze situatie is door de overheid de stelselwijziging 'Geen kind buiten spel' bedacht.

Het nieuwe stelsel moet ervoor zorgen dat de jeugdzorg eenvoudiger wordt en moet voorkomen dat ouders en kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken tussen wal en schip vallen. Zo moet het nieuwe stelsel bereiken
dat er eerder ondersteuning is, dat zorg op maat gegegeven wordt en dat er beter wordt samengewerkt door professionals rond een gezin.

In ingewikkelde taal betekent de transitie dat gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle ondersteuning, hulp en zorg die nu nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en Zvw valt.

 

 

 

 

 

 

 

JIJ Utrecht
JIJ Meter
JIJ Panel
E-cards
Video / DVD